VICKERS威格士柱塞泵PVH131C-RAF-3S-11-C25V-31-164

VICKERS威格士柱塞泵PVH131C-RAF-3S-11-C25V-31-164

分享
  • 产品详情
  • 产品参数

VICKERS威格士柱塞泵PVH系列优点:

●灵活的设计:单联泵,通轴驱动,轴伸和控制方式

●小而轻的设计并为安装和维修提供便利

●低噪声设计可为重视噪声的工业用途所采用

●最高效率来设计补偿器提供最为有效的系统控制

●重载轴承和轴伸造成最小的内部变形和磨损

VICKERS威格士油泵:具有高压、噪音低、长寿命、易维护、高效率等优点。

广泛应用于注塑机,油压机、工程机械、塑胶机械、制鞋机械、压铸机械、冶金机械、矿山机械、油田机械、船舶行业以及各种生产线适用油压机械零件。

产品系列有:

【叶片泵系列】(Q)V10、V20 、20V、25V、35V、45V

【双联叶片泵】:2520V、3520V、3525V、4520V、4525V、4535V

变量柱塞泵:

【PVQ柱塞泵】:PVQ5、PVQ10、PVQ15、PVQ20、PVQ25、PVQ29、PVQ45

【PVB柱塞泵】:PVB5、PVB10、PVB15、PVB20、PVB25、PVB29、PVB45

【PVH柱塞泵】:PVH57、PVH74、PVH98、PVH131、PVH141等

【PVM柱塞泵】:PVM018/020,PVM045/050,PVM057/063,PVM131/141

【轴向柱塞泵】:PVB5/6,PVB10/15,PVB20/29,PVB45,PVB90;

咨询热线:13538125417

公司大量现货供应如下型号注塑机油泵、VICKERS威格士PVH柱塞泵:

PVH074R01AA10A25000000100100010A PVH74C-RF-1S-10-C25-31 VICKERS PISTON PUMP

PVH074R01AA10B25200000100100010A PVH74C-RF-1S-10-C25V-31 VICKERS PISTON PUMP

PVH074R01AA10A250000001001AA010A PVH74C-RF-1S-11-C25-31 VICKERS PISTON PUMP

PVH074R01AA10B252000001001AA010A PVH74C-RF-1S-11-C25V-31 VICKERS PISTON PUMP

PVH074R02AA10A25000000100100010A PVH74C-RF-2S-10-C25-31 VICKERS PISTON PUMP

PVH074R02AA10B25200000100100010A PVH74C-RF-2S-10-C25V-31 VICKERS PISTON PUMP

PVH074R02AA10B252000001001AA010A PVH74C-RF-2S-11-C25V-31 VICKERS PISTON PUMP

PVH074R01AA10A25000000200100010A PVH74C-RSF-1S-10-C25-31 VICKERS PISTON PUMP

PVH074R01AA10B25200000200100010A PVH74C-RSF-1S-10-C25V-31 VICKERS PISTON PUMP

PVH074R01AA10A250000002001AA010A PVH74C-RSF-1S-11-C25-31 VICKERS PISTON PUMP

PVH074R02AA10A25000000200100010A PVH74C-RSF-2S-10-C25-31 VICKERS PISTON PUMP

PVH074R02AA10B25200000200100010A PVH74C-RSF-2S-10-C25V-31 VICKERS PISTON PUMP

PVH074R01AA10A250000001001AB010A PVH74QIC-RF-1S-10-C25-31 VICKERS PISTON PUMP

PVH074R01AA10B252000001001AB010A PVH74QIC-RF-1S-10-C25V-31 VICKERS PISTON PUMP

PVH074R01AA10A250000001001AE010A PVH74QIC-RF-1S-11-C25-31 VICKERS PISTON PUMP

PVH074R01AA10B252000001001AE010A PVH74QIC-RF-1S-11-C25V-31 VICKERS PISTON PUMP

PVH074R02AA10A250000001001AB010A PVH74QIC-RF-2S-10-C25-31 VICKERS PISTON PUMP

PVH074R02AA10B252000001001AB010A PVH74QIC-RF-2S-10-C25V-31 VICKERS PISTON PUMP

PVH074R02AA10A250000001001AE010A PVH74QIC-RF-2S-11-C25-31 VICKERS PISTON PUMP

PVH074R02AA10B252000001001AE010A PVH74QIC-RF-2S-11-C25V-31 VICKERS PISTON PUMP

PVH074R01AB10A250000001001AB010A PVH74QIC-RM-1S-10-C25-31 VICKERS PISTON PUMP

PVH074R02AB10A250000001001AE010A PVH74QIC-RM-2S-11-C25-31 VICKERS PISTON PUMP

PVH074R01AA10A250000002001AB010A PVH74QIC-RSF-1S-10-C25-31 VICKERS PISTON PUMP

PVH074R01AA10B252000002001AB010A PVH74QIC-RSF-1S-10-C25V-31 VICKERS PISTON PUMP

PVH074R01AA10A250000002001AE010A PVH74QIC-RSF-1S-11-C25-31 VICKERS PISTON PUMP

PVH074R02AA10A250000002001AB010A PVH74QIC-RSF-2S-10-C25-31 VICKERS PISTON PUMP

PVH074R02AA10A250000002001AE010A PVH74QIC-RSF-2S-11-C25-31 VICKERS PISTON PUMP

PVH074R01AB10A250000002001AE010A PVH74QIC-RSM-1S-11-C25-31 VICKERS PISTON PUMP

威格士柱塞泵PVH057常用型号(部分有库存):

PVH057R01AA10B072000001AE1AB010A

PVH057R01AA10A250000002001AE010A

PVH057R02AA10A15000000100200010A

PVH057R01AA10A250000002001AB010A

PVH057R01AA10B252000001AE1AA010A

PVH057R01AA10H002000AW1AE1AB010A

PVH057R01AA50B252000001001AB010A

PVH057R01AA10E252004001001AE010A

PVH057R02AA10A070000001AE1AB010A

PVH057R01AB10A250000001001AB010A

PVH057R01AA50A250000001001AB010A

PVH057R01AA50A250000001AE1AB010A

PVH057R01AA10A250000001001AE010A

PVH057R02AA10B252000001AE1AB010A

PVH057R01AA10A25000000200100010A

PVH057R01AA10E252004001001AA010A

PVH057R01AA10B252000001AE100010A

PVH057R01AA10A250000001AN1AB010A

PVH057R01AA10D250004001001AE010A

PVH057R01AA10H002000AW2001AB010A

PVH057R01AA10B252000002001AB010A

PVH057R01AA10B252000001001AE010A

PVH57QIC-RCF-1S-10-C25-31

PVH57QIC-RF-1S-11-C25V-31

PVH057C-RF-2S-11-C23V-31

PVH057C-RF-13S-10-CM7-31

PVH057C-RF-13S-11-C23-31

PVH057QIC-RF-3S-11-CM7-31

PVH057C-RSF-13S-11-C23-31

PVH057QIC-RF-2S-11-C25-31

PVH057QIC-RM-13S-11-C25-31

PVH057C-RSF-13S-11-C25V-31

PVH057QIC RF 13S 11 C23 31

PVH057QPC-RF-13S-10-CM7-31

PVH057QIC-RF-13S-10-C23-31

PVH057QPC-RF-13S-11-CM7-31

PVH057QIC-RAF-16S-10-C23-31

PVH057QIC-RSF-13S-10-C23-31

PVH057QIC-RF-13S-10-C25V-31

PVH057QIC-RM-13S-10-C25V-31

PVH057QIC-RBF-16S-11-C25-31

PVH057QPC-RAF-16S-11-CM7-31

PVH057QIC-RM-13S-11-C21V-31

PVH057QIC-RAF-16S-11-CM7V-31

PVH057QIC-RAF-16S-11-C25V-31

PVH057C-RAF-16S-11-C25VT4-31

PVH057C-RF-6S-11-C25V-31-194

PVH057C-RF-2D-10-C24V-31-165

PVH057C-RAF-3S-11-C25V-31-164

PVH057QIC-RAF-16S-11-C23T4-31

PVH057QIC3 RF 13S 11 C23VT4 31

PVH057QIC-RSF-13S-11-C25V-31-CD

威格士柱塞泵PVH074常用型号(部分有库存):

PVH074R01AA10A070000001001AB010A

PVH074R13AA10E252004001AF1AA010A

PVH074R02AA10A250000001AF1AA010A

PVH074R01AA10B25200000200100010A

PVH074R01AA10A070000002001AB010A

PVH074R13AA10E252004001AF1AE010A

PVH074R02AA10B252000001001AB010A

PVH074R01AA10B252000002001AB010A

PVH074R01AA10A25000000100100010A

PVH074R13AA10H002000AW1AF1AB010A

PVH074R02AA10B252000001AF1AA010A

PVH074R01AA10D250004001001AE010A

PVH074R01AA10A250000001001AA010A

PVH074R13AA50B252000001AF1AE010A

PVH074R02AA10E252004001AF1AA010A

PVH074R01AA10E252004001001AA010A

PVH074R01AA10A250000001001AB010A

PVH074R13AA50E252004001AF1AE010A

PVH074R03AA10B252000001AF100010A

PVH074R01AA10H002000AW2001AB010A

PVH074R01AA10A250000001001AE010A

PVH074R13AA50H002000AW1AF1AB010A

PVH074R03AA10E252015001AF1AA010A

PVH074R01AA50A250000002001AB010A

PVH074R01AA10A25000000200100010A

PVH074R51AA10A250000001001AE010A

PVH074R13AA10A070000001AF1AB010A

PVH074R01AA50B252000002001AB010A

PVH074R01AA10A250000002001AB010A

PVH074R51AA10A250000002001AB010A

PVH074R13AA10A250000001AF100010A

PVH074R01AB10A250000001001AB010A

PVH074R01AA10A250000002001AE010A

PVH074R51AB10A070000002001AE010A

PVH074R13AA10A250000001AF1AB010A

PVH074R01AB10A250000002001AE010A

PVH074R01AA10B25200000100100010A

PVH074R53AA10B252000001AF100010A

PVH074R13AA10B252000001AF100010A

PVH074R02AA10A250000001001AB010A

PVH074R01AA10B252000001001AB010A

PVH074R63AA10B252000001AF1AB010A

PVH074R13AA10B252000001AF1AB010A

PVH074R02AA10A250000001001AE010A

PVH074R01AA10B252000001001AE010A

PVH074R63AA10E252004001AF1AE010A

PVH074C-RF-2S-11-C23V-31

PVH074C-RF-13S-10-CM7-31

PVH074C-RF-13S-11-C23-31

PVH074QIC-RF-3S-11-CM7-31

PVH074C-RSF-13S-11-C23-31

PVH074QIC-RF-2S-11-C25-31

PVH074QIC-RM-13S-11-C25-31

PVH074C-RSF-13S-11-C25V-31

PVH074QIC RF 13S 11 C23 31

PVH074QPC-RF-13S-10-CM7-31

PVH074QIC-RF-13S-10-C23-31

PVH074QPC-RF-13S-11-CM7-31

PVH074QIC-RAF-16S-10-C23-31

PVH074QIC-RSF-13S-10-C23-31

PVH074QIC-RF-13S-10-C25V-31

PVH074QIC-RM-13S-10-C25V-31

PVH074QIC-RBF-16S-11-C25-31

PVH074QPC-RAF-16S-11-CM7-31

PVH074QIC-RM-13S-11-C21V-31

PVH074QIC-RAF-16S-11-CM7V-31

PVH074QIC-RAF-16S-11-C25V-31

PVH074C-RAF-16S-11-C25VT4-31

PVH074C-RF-6S-11-C25V-31-194

PVH074C-RF-2D-10-C24V-31-165

PVH074C-RAF-3S-11-C25V-31-164

PVH074QIC-RAF-16S-11-C23T4-31

PVH074QIC3 RF 13S 11 C23VT4 31

PVH074QIC-RSF-13S-11-C25V-31-CD

威格士柱塞泵PVH098常用型号(部分有库存):

PVH098R01AD30A070000002001AB010A

PVH098R03AJ30E252008001AD1AA010A

PVH098R01AJ70B252000001001AB010A

PVH098R01AJ30A250000002001AB010A

PVH098R01AD30A250000001001AB010A

PVH098R13AJ30A070000001AD1AB010A

PVH098R02AJ30B25200000100100010A

PVH098R01AJ30A250000002001AE010A

PVH098R01AD30A250000001001AE010A

PVH098R13AJ30A250000001AD1AB010A

PVH098R02AJ30B252000001001AB010A

PVH098R01AJ30B072000001001AB010A

PVH098R01AD30A250000002001AB010A

PVH098R13AJ30A250000001AM1AB010A

PVH098R02AJ30B252000001AD1AE010A

PVH098R01AJ30B25200000100100010A

PVH098R01AD30A250000002001AE010A

PVH098R13AJ30A250000002001AE010A

PVH098R02AJ30E252004001AD1AA010A

PVH098R01AJ30B252000001001AB010A

PVH098R01AD30B252000001001AB010A

PVH098R13AJ30B072000001AD1AB010A

PVH098R02AJ30E252018001001AA010A

PVH098R01AJ30B252000002001AB010A

PVH098R01AD30B252000002001AE010A

PVH098R13AJ30B252000001AD100010A

PVH098R02AJ30H002000AW1001AB010A

PVH098R01AJ30E252004001001AA010A

PVH098R01AJ30A070000001001AB010A

PVH098R13AJ30B252000001AD1AB010A

PVH098R03AJ30A250000001AD100010A

PVH098R01AJ30H002000AW-2001AB010A

PVH098R01AJ30A070000002001AB010A

PVH098R13AJ30E252004001AD1AA010A

PVH098R03AJ30B252000001AD100010A

PVH098R01AJ30H002000AW1001AB010A

PVH098R01AJ30A25000000100100010A

PVH098R13AJ30E252004001AD1AE010A

PVH098R03AJ30E242004001AD1AA010A

PVH098R01AJ30H002000AW2001AB010A

PVH098R01AJ30A250000001001AB010A

PVH098R13AJ30H002000AW1AD1AB010A

PVH098R13AJ70B252000001AD1AE010A

PVH098R01AJ70A250000001001AB010A

PVH098R13AJ70E252004001AD1AE010A

PVH098R13AJ70A250000001AD1AE010A

PVH098R01AJ70A250000002001AB010A

PVH098C-RF-2S-11-C23V-31

PVH098C-RF-13S-10-CM7-31

PVH098C-RF-13S-11-C23-31

PVH098QIC-RF-3S-11-CM7-31

PVH098C-RSF-13S-11-C23-31

PVH098QIC-RF-2S-11-C25-31

PVH098QIC-RM-13S-11-C25-31

PVH098C-RSF-13S-11-C25V-31

PVH098QIC RF 13S 11 C23 31

PVH098QPC-RF-13S-10-CM7-31

PVH098QIC-RF-13S-10-C23-31

PVH098QPC-RF-13S-11-CM7-31

PVH098QIC-RAF-16S-10-C23-31

PVH098QIC-RSF-13S-10-C23-31

PVH098QIC-RF-13S-10-C25V-31

PVH098QIC-RM-13S-10-C25V-31

PVH098QIC-RBF-16S-11-C25-31

PVH098QPC-RAF-16S-11-CM7-31

PVH098QIC-RM-13S-11-C21V-31

PVH098QIC-RAF-16S-11-CM7V-31

PVH098QIC-RAF-16S-11-C25V-31

PVH098C-RAF-16S-11-C25VT4-31

PVH098C-RF-6S-11-C25V-31-194

PVH098C-RF-2D-10-C24V-31-165

PVH098C-RAF-3S-11-C25V-31-164

PVH098QIC-RAF-16S-11-C23T4-31

PVH098QIC3 RF 13S 11 C23VT4 31

PVH098QIC-RSF-13S-11-C25V-31-CD

威格士柱塞泵PVH0131常用型号(部分有库存):

PVH131R03AF30A25000000100100010A

PVH131R13AF30A070000001001AB010A

PVH131R13AF30B25200000100100010A

PVH131R16AF30A250000001AD1AE010A

PVH131R03AF30A250000001001AB010A

PVH131R13AF30A070000002001AB010A

PVH131R13AF30B252000001001AB010A

PVH131R16AF30B072000001AD1AB010A

PVH131R03AF30A250000002001AB010A

PVH131R13AF30A250000001001AB010A

PVH131R13AF30B252000001001AE010A

PVH131R16AF30B252000001AD100010A

PVH131R03AF30B252000001001AA010A

PVH131R13AF30A250000001001AE010A

PVH131R13AF30B252000001AJ2AE010A

PVH131R16AF30B252000001AD1AB010A

PVH131R03AF30B252000001001AB010A

PVH131R13AF30A25000000200100010A

PVH131R13AF30B252000002001AB010A

PVH131R16AF30B252000001AD1AE010A

PVH131R03AF30B252000001AD100010A

PVH131R13AF30A250000002001AB010A

PVH131R13AF30E252004001001AE010A

PVH131R16AF30E252004001AD1AA010A

PVH131R03AF30B252000001AD1AB010A

PVH131R13AF30A250000002001AE010A

PVH131R13AF30H002000BD2001AB010A

PVH131R16AF30E252004001AD1AE010A

PVH131R03AF30E252008001AD1AA010A

PVH131R13AF30A250000002002AE010A

PVH131R13AF70B252000001001AE010A

PVH131R16AF30E252012001AJ1AA010A

PVH131R03AF30H002500BD1AJ1AB010A

PVH131R16AF70E252004001AD1AE010A

PVH131R13AG30A250000001001AB010A

PVH131R16AF30H002000BD1AD1AB010A

PVH131R03AF70E252004001AD1AE010A

PVH131R16AF70E162005001AD1AE010A

PVH131R13AG30A250000002001AB010A

PVH131R16AF30J002000BD1AD1AE010A

PVH131R12AF30B332000001AD2AA010A

PVH131R16AF70E252004001AD

PVH131R16AF30A250000001AD1AB010A

PVH131R16AF70E072004001AD1AE010A

PVH131C-RF-2S-11-C23V-31

PVH131C-RF-13S-10-CM7-31

PVH131C-RF-13S-11-C23-31

PVH131QIC-RF-3S-11-CM7-31

PVH131C-RSF-13S-11-C23-31

PVH131QIC-RF-2S-11-C25-31

PVH131QIC-RM-13S-11-C25-31

PVH131C-RSF-13S-11-C25V-31

PVH131QIC RF 13S 11 C23 31

PVH131QPC-RF-13S-10-CM7-31

PVH131QIC-RF-13S-10-C23-31

PVH131QPC-RF-13S-11-CM7-31

PVH131QIC-RAF-16S-10-C23-31

PVH131QIC-RSF-13S-10-C23-31

PVH131QIC-RF-13S-10-C25V-31

PVH131QIC-RM-13S-10-C25V-31

PVH131QIC-RBF-16S-11-C25-31

PVH131QPC-RAF-16S-11-CM7-31

PVH131QIC-RM-13S-11-C21V-31

PVH131QIC-RAF-16S-11-CM7V-31

PVH131QIC-RAF-16S-11-C25V-31

PVH131C-RAF-16S-11-C25VT4-31

PVH131C-RF-6S-11-C25V-31-194

PVH131C-RF-2D-10-C24V-31-165

PVH131C-RAF-3S-11-C25V-31-164

PVH131QIC-RAF-16S-11-C23T4-31

PVH131QIC3 RF 13S 11 C23VT4 31

PVH131QIC-RSF-13S-11-C25V-31-CD

威格士柱塞泵PVH0141常用型号(部分有库存):

PVH141R13AG30B252000001001AB010A

PVH141R02AF30A23000000100100010A

PVH141R13AG30A250000001001AE010A

PVH141R13AF30A230000001001AA010A

PVH141R13AF30B252000001001AB010A

PVH141R02AF30A23000000100100010A

PVH141R02AF30A250000001001AE010A

PVH141R13AF30A230000001001AA010A

PVH141R13AF30A230000001001AB010A

PVH141R02AF30A23000000100100010A

PVH141R13AF30B252000002001AE010A

PVH141R16AF30E252004001AD1AA010A

PVH141R13AF30A230000002001AB010A

PVH141R13AF30G002000AW100100010A

PVH141R13AF30B252000002001AB010A

PVH141R16AF30B252000001AD1AE010A

PVH141R13AF30A230000001001AA010A

PVH141R13AF30G002000AW100100010A

PVH141R13AF30G002000AW100100010A

PVH141C-RF-2S-11-C23V-31

PVH141C-RF-13S-10-CM7-31

PVH141C-RF-13S-11-C23-31

PVH141QIC-RF-3S-11-CM7-31

PVH141C-RSF-13S-11-C23-31

PVH141QIC-RF-2S-11-C25-31

PVH141QIC-RM-13S-11-C25-31

PVH141C-RSF-13S-11-C25V-31

PVH141QIC RF 13S 11 C23 31

PVH141QPC-RF-13S-10-CM7-31

PVH141QIC-RF-13S-10-C23-31

PVH141QPC-RF-13S-11-CM7-31

PVH141QIC-RAF-16S-10-C23-31

PVH141QIC-RSF-13S-10-C23-31

PVH141QIC-RF-13S-10-C25V-31

PVH141QIC-RM-13S-10-C25V-31

PVH141QIC-RBF-16S-11-C25-31

PVH141QPC-RAF-16S-11-CM7-31

PVH141QIC-RM-13S-11-C21V-31

PVH141QIC-RAF-16S-11-CM7V-31

PVH141QIC-RAF-16S-11-C25V-31

PVH141C-RAF-16S-11-C25VT4-31

PVH141C-RF-6S-11-C25V-31-194

PVH141C-RF-2D-10-C24V-31-165

PVH141C-RAF-3S-11-C25V-31-164

PVH141QIC-RAF-16S-11-C23T4-31

PVH141QIC3 RF 13S 11 C23VT4 31

PVH141QIC-RSF-13S-11-C25V-31-CD

品牌
VICKERS威格士
产地
美国
材质
铸铁
驱动方式
电动
类型
柱塞泵
型号
PVH131C-RAF-3S-11-C25V-31-164